แบตเตอรี่แห้ง ไม่มีฝาเปิดให้ดูน้ำกลั่น แล้วจะตรวจสอบจากตรงไหน

แบตเตอรี่แห้งที่เป็นระบบปิดสนิท จะสามารถตรวจสอบได้
จากลักษณะของตาแมวค่ะ
1. หากเป็นสีเขียว แสดงว่าแบตเตอรี่ปกติ
2. หากเป็นสีขาว / ดำ แสดงว่าแบตเตอรี่ต้องการชาร์จไฟเพิ่ม
3. หากเป็นสีแดง แสดงว่าระดับน้ำกรดภายในแห้ง หรือ
อยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานแล้ว ต้องเปลี่ยนแบตใหม่

** ขอขอบคุณภาพจาก PUMA BATTERY